Sign In
Boston Public Health Commission Home

Core MetricsOur COVID-19 Core Metrics information has been moved to the: 


We apologize for any inconvenience.

Archived Core Metrics Reports:

Metrics - 08-27-2021

Metrics - 08-20-2021

Metrics - 08-17-2021

Metrics - 08-13-2021

Metrics - 08-10-2021

Metrics - 08-06-2021

Metrics - 08-03-2021

Metrics - 07-30-2021

Metrics - 07-27-2021

Metrics - 07-23-2021

Metrics - 07-20-2021

Metrics - 07-16-2021

Metrics - 07-13-2021

Metrics - 07-09-2021

Metrics - 07-06-2021

Metrics - 07-02-2021

Metrics - 06-30-2021

Metrics - 06-26-2021

Metrics - 06-22-2021

Metrics - 06-18-2021

Metrics - 06-15-2021

Metrics - 06-11-2021

Metrics - 06-08-2021

Metrics - 06-04-2021

Metrics - 06-01-2021

Metrics - 05-28-2021

Metrics - 05-25-2021

Metrics - 05-21-2021

Metrics - 05-18-2021

Metrics - 05-14-2021

Metrics - 05-10-2021

Metrics - 05-07-2021

Metrics - 05-04-2021

Metrics - 04-30-2021

Metrics - 04-27-2021

Metrics - 04-23-2021

Metrics - 04-20-2021

Metrics - 04-16-2021

Metrics - 04-13-2021

Metrics - 04-09-2021

Metrics - 04-06-2021

Metrics - 04-02-2021

Metrics - 03-30-2021

Metrics - 03-26-2021

Metrics - 03-23-2021

Metrics - 03-19-2021

Metrics - 03-16-2021

Metrics - 03-12-2021

Metrics - 03-09-2021

Metrics - 03-05-2021

Metrics - 03-02-2021

Metrics - 02-26-2021

Metrics - 02-23-2021

Metrics -02-19-2021

Metrics - 02-16-2021

Metrics - 02-12-2021

Metrics - 02-09-2021

Metrics - 02-05-2021

Metrics - 02-02-2021

Metrics - 01-29-2021

Metrics - 01-26-2021

Metrics - 01-22-2021

Metrics - 01-19-2021

Metrics - 01-15-2021

Metrics - 01-12-2021

Metrics - 01-08-2021

Metrics - 01-04-2021

Metrics - 12/30/2020

Metrics - 12/23/2020

Metrics - 12/18/2020

Metrics - 12/15/2020

Metrics - 12/11/2020

Metrics - 12/08/2020

Metrics - 12/03/2020

Metrics - 12/01/2020

Metrics - 11/27/2020

Metrics - 11/24/2020

Metrics - 11/20/2020

Metrics - 11/16/2020

Metrics - 11/13/2020

Metrics - 11/10/2020


Translations:


المقاييس والوسائل الأساسية للاستجابة لفيروس كوفيد-19

هذه هي المقاييس والوسائل الأساسية التي تضطلع بدور جوهري في تزويد قيادة الاستجابة بالمعلومات. تستخدم لجنة الصحة العامة بمدينة بوسطن (BPHC) وحكومة مدينة بوسطن هذه البيانات لمتابعة ومراقبة التقدم المُحرز في استجابة حكومة المدينة، ولتوجيه عملية صنع القرار، ولتشكيل استجابتنا مع المضي قدمًا أثناء فترة انتشار جائحة فيروس كوفيد-19.

تبلغ المتوسطات المتحركة لجميع نقاط البيانات المذكورة 7 أيام.    


MÉTRICAS FUNDAMENTAIS DI COVID- 19

Es é métricas fundamentais krítikas pa informa líderes responsáveis pa intervi. BPCH i Sidadi di Boston ta uza es dados pa monitora prugresu di resposta di sidadi, pa orienta tomada di disizon i pa molda nos resposta durante pandemia COVID-19. Tudu pontus di dados sitadu é médias móveis di 7 dias.   

COVID-19 核心指標

這是一些用於提示領導進行應對的關鍵關鍵指標。波士頓公共衛生委員會( BPHC)和波士頓市政府使用這些數據來監控我市應對工作的進展、指導決策並製定我們在COVID-19大流行期間的應對措施。 引用的所有數據點都是7天的移動平均線數值。

INDICATEURS CLÉS DU COVID-19

Voici les indicateurs clés essentiels pour informer les dirigeants chargés d’intervenir. BPHC (la Commission de Santé Publique de Boston) et la Ville de Boston utilisent ces données pour mesurer les progrès accomplis de l'intervention de la ville, pour diriger les prises de décision et pour façonner notre réponse désormais pendant la pandémie COVID-19.  Tous les points de données cités sont des moyennes mobiles des cours de 7-jours.  

ENDIKATÈ KLE POU COVID-19

Sa yo se endikatè kle esansyèl pou enfòme dirijan yo nan entèvansyon y ap fè parapò a pandemi a. BPHC (Komisyon Sante Piblik Boston an) ak Vil Boston itilize done sa yo pou yo mezire pwogrè entèvansyon vil la, pou dirije desizyon k ap fèt yo, epi enfliyanse entèvansyon nou apati moman sa a pandan peryòd pandemi COVID-19 la.  Tout pwen done ki site yo se mwayèn mobil ki genyen yon dekalaj 7 jou reta ladan yo. 

MÉTRICAS FUNDAMENTAIS DO COVID- 19

Estas são as métricas fundamentais críticas para informar os líderes responsáveis por intervir. BPCH e a Cidade de Boston usam estes dados para monitorar o progresso da resposta da cidade, para orientar a tomada de decisões e para moldar nossa resposta durante a pandemia COVID-19. Todos os pontos de dados citados são médias móveis de 7 dias.

XUDDUNTA HALBEEGYADA HERGEBKA-DABEYSHA (COVID-19)

Kuwani waa xuddunta halbeegyada ee muhiimka u ah in lagu wargaliyo jawaab-celinta hoggaanka. BPHC iyo Magaalada Boston waxay isticmaalaan xogtan si loo kormeero hormarka jawaab-celinta Magaalada, si loo hago go'aan qaadashada loona qaabeeyo jawaab-celinteena horay u socoshada inta lagu gudajiro safmarka Hergebka-dabeysha.  Dhammaan dhibcaha xogta la soo sheegay ayaa ah 7-maalmood celcelis ahaan socodka. 


MEDIDAS FUNDAMENTALES DE COVID-19

Estas son las medidas fundamentales críticas para informar a los líderes de respuesta. La Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC, por sus siglas en inglés) y la Ciudad de Boston usan esta información para monitorear el progreso de la respuesta de la ciudad, para guiar la toma de decisiones y para dar forma a nuestra respuesta en el futuro durante la pandemia de COVID-19. Todos los puntos de datos citados son promedios móviles de 7 días de seguimiento. 


CÁC CHỈ SỐ CHÍNH VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Đây là những chỉ số chính quan trọng để cung cấp thông tin về khả năng điều hành ứng phó với đại dịch. BPHC và Thành phố Boston sử dụng dữ liệu này để theo dõi tiến trình ứng phó của Thành phố và làm căn cứ cho việc ra quyết định cũng như các biện pháp ứng phó của chúng tôi trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.  Tất cả các điểm dữ liệu trích dẫn trung bình được thu thập trong vòng 7 ngày trước đó.


OnlineNewsRoomStyles
Boston Public Health Commission
1010 Massachusetts Ave, 6th Floor, Boston, MA 02118.
Phone:(617) 534-5395 Email: info@bphc.org